Actievoorwaarden

1 ALGEMEEN

 

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Zondag Bakdag Challenge actie van Dr. Oetker NL B.V., welke bekend staat onder de naam Dr. Oetker Zondag Bakdag Challenge actie (hierna verder te noemen “Actie”).

1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staan vermeld op de website www.zondagbakdag.nl (hierna verder te noemen “Actiesite”).

1.1.3 De Actie wordt georganiseerd door Dr. Oetker NL B.V. (hierna verder te noemen “Dr. Oetker”), gevestigd aan de Hardwareweg 8, te Amersfoort.

1.1.4 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 

 

2 DE ACTIE

 

2.1 Specificatie Actie

2.1.1 De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Actiesite.

2.1.2 De Actie loopt van 6 oktober tot en met 30 oktober 2016, waarna deelname niet meer mogelijk is.

2.1.3 De prijzen die beschikbaar zijn, zijn 4 Kenwood Keukenmachines kMix KMX51 en 40 bakpakketten  gevuld met Dr. Oetker bakproducten. Per week zal er tijdens de actieperiode één Kenwood Keukenmachines kMix KMX51  en 10 bakpakketten worden weggegeven.

2.1.4 Deelnemers aan de Actie maken kans op één van de in artikel

2.1.3 bedoelde prijzen.

2.1.5 Iedere deelnemer ontvangt per geldige inzending op zondag per e-mail een spaarpunt voor het loyaliteitsprogramma Bak & Spaar van Dr. Oetker. Per Challenge wordt per deelnemer maximaal één spaarpunt weggegeven.

 

2.2 Deelname

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze Actie, mits deze woonachtig is in Nederland, en met inachtname van deze Actievoorwaarden.

2.2.2 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt is niet toegestaan.

2.2.3 Deelname geschiedt door het uploaden van een foto van het gebakken recept, gemaakt volgens de op de Actiesite vermelde bakopdracht van de desbetreffende actieweek, alsmede door invullen van e-mailadres en adresgegevens.

2.2.4 Per persoon is slechts één inzending (de ‘inzending’) toegestaan.  

2.2.5 Inzendingen die onvolledig of frauduleus zijn en/of niet aan deze voorwaarden voldoen en/of onjuiste informatie bevatten, zijn niet toegestaan en worden gediskwalificeerd.

2.2.6 Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:

a) medewerkers van Dr. Oetker;

b) andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze Actie betrokken zijn.

2.2.7 Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra communicatiekosten verschuldigd.

 

2.3 Vaststelling van de winnaar

2.3.1 De winnaar zal wekelijks op maandag willekeurig worden getrokken uit de inzendingen die op de voorafgaande zondag zijn geupload op de Actiesite.

2.3.2 Na selectie van de winnaar, zal per e-mail contact worden opgenomen met de winnaar. De winnende foto zal op de Actiesite worden gepubliceerd. Overige deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.3.3 De eerste selectie van een winnaar zal op maandag 10 oktober 2016 plaatsvinden. De volgende selecties zullen 3 weken lang iedere maandag plaatsvinden. De laatste selectie van een winnaar zal op maandag 31 oktober 2016 plaatsvinden.

2.3.4 Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Dr. Oetker over de inzending of selectie van de winnaar, is het oordeel van Dr. Oetker  bindend. Indien men binnen twee weken geen contact heeft kunnen krijgen met de winnaar, zal de prijs voor diegene vervallen

2.3.5 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van een prijs vervalt deze aan Dr. Oetker. 

 

3. DE FOTO

 

3.1 Eisen ten aanzien van de definitieve foto

3.1.1 Het gebakken product is duidelijk afgebeeld in een passende omgeving.

3.1.2 De ingediende foto moet van het type .jpg of .gif zijn en mag niet groter zijn dan 1 MB.

3.1.3 De organisator beoordeelt of de technische kwaliteit voldoende bruikbaar is (scherpte/belichting).

3.1.4 De foto is onmiskenbaar echt (niet het resultaat van een fotomontage).

3.1.5 Er worden geen elementen weergegeven waarop intellectuele eigendomsrechten van derden van toepassing zijn, zoals afbeeldingen waarop auteursrechten rusten en namen en logo’s die als merk zijn geregistreerd.

3.1.6 De foto mag niet in strijd zijn met de goede zeden. Zo mag de foto niet vulgair of seksueel getint zijn of refereren aan geweld. 

 

3.2 Beoordeling van foto

3.2.1 De foto’s worden beoordeeld door de organisator en kunnen op de Actiesite worden geplaatst.

3.2.2 De organisator heeft te allen tijde het recht een foto niet te publiceren op de Actiesite. 

3.2.3 Alle foto’s en getuigenissen die door de organisator zijn afgekeurd, worden als ongeldig beschouwd. De deelnemers kunnen dan desgewenst opnieuw een definitieve foto of getuigenis in het kader van de actie ter beoordeling toezenden. 

 

3.3 Gebruiksrechten van foto

3.3.1 Door de definitieve foto te uploaden, verklaart iedere deelnemer dat hij/zij de maker van de foto is en derhalve dat hij/zij de auteursrechten op de foto bezit. Tevens verklaart de deelnemer dat zijn/haar creatie naar zijn/haar weten en overtuiging originele creaties zijn en dus niet van anderen zijn gekopieerd.

3.3.2 De deelnemer verleent hierbij een exclusieve, royaltyvrije, onherroepelijke, eeuwigdurende en wereldwijde licentie aan de organisator, zijn moederbedrijf en zijn gelieerde bedrijven om de definitieve foto, naar goeddunken in combinatie met diens voornaam, overal ter wereld in alle media, zoals internet, sociale media, drukwerk en tv-commercials, te gebruiken, te vertonen en commercieel te exploiteren. Dit houdt dus, onder andere, in dat i) de deelnemer niet gerechtigd is de foto zelf commercieel te gebruiken of aan derden in gebruik te geven, ii) geen vergoeding voor het gebruik van de foto ontvangt, iii) het verstrekte gebruiksrecht niet kan worden ingetrokken, iv) niet van het gebruik of publicatie op de hoogte wordt gehouden. 

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

 

4.1 Aansprakelijkheid Dr. Oetker

4.1.1 Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Dr. Oetker garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat zijn Actiesite zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

4.1.2 Dr. Oetker is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van deelnemer welke voortvloeit uit deze Actie of uit het gebruik van de door hem/haar ontvangen prijzen. Dr. Oetker geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/of zetfouten kunnen optreden en deelnemer kan daar geen rechten aan ontlenen. 

 

4.2 Aansprakelijkheid derden

4.2.1 Hetgeen artikel

4.1.2 bepaalt, geldt ook partijen waar Dr. Oetker mee samenwerkt, zoals toeleveranciers van Dr. Oetker c.q. de toeleveranciers en/of fabrikanten die de betreffende producten of prijzen levert. 

 

5. SLOTBEPALINGEN

 

5.1. Voorbehoud

5.1.1 Dr. Oetker behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien het van mening is dat dezen misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

b) wijzigingen en verbeteringen op de Actiesite aan te brengen of de toegang tot de Actiesite te beperken en/of te beëindigen;

c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen; voor zover Dr. Oetker dit gewenst acht. 

 

5.2 Vragen en klachten

5.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden naar info@oetker.nl. 

 

5.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

5.3.1 Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem. 

 

5.4 Persoonsgegevens

5.4.1 De gegevens die Dr. Oetker in het kader van deze Actie verzamelt en verwerkt, worden enkel gebruikt voor deze Actie en zullen direct na afloop van de Actie worden vernietigd, behoudens die van de deelnemers welke hebben aangegeven dat zij nader geïnformeerd mogen worden over verdere acties van Dr. Oetker. Dr. Oetker zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.4.2 Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Dr. Oetker de toestemming om hem informatie omtrent deze actie en andere informatie over de diensten en producten van Dr. Oetker te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail naar info@oetker.nl.

Om jouw bezoek nog toegankelijker en persoonlijker te maken, gebruiken Dr. Oetker Nederland B.V. en Koopmans B.V. op al hun domeinen cookies. De cookies worden gebruikt voor het analyseren en verbeteren van de websites en sociale media, om er voor te zorgen dat aan jouw relevante informatie of andere interessante content wordt getoond. Wil je meer weten over deze cookies, klik op Meer informatie. Door verder te gaan op de website of door op toestemming te klikken, geef je aan toestemming te geven voor het gebruik van cookies op onze websites en ondubbelzinnige/uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens die met deze cookies zijn verzameld.